شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

2-سيمرغ

+ * در هر آن که در ياد خدا هستيم در راهيم. حيف است انسان روي آينده حساب کند ، چون هنوز نيامده است و الآن موجود نيست. گذشته هم که گذشت و رد شد. در هر منزلي که هستيم بايد آن را قدر بدانيم و با خداي خود خوش باشيم *
2-سيمرغ
@};-
تسبیح دیجیتال
2-سيمرغ
رتبه 0
0 برگزیده
203 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-سيمرغ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top