شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

2-سيمرغ

+ * قرآن مي فرمايد : هر جا مصيبتي به شما رسيد ، جلويتان را گرفت ، شب تاريک بود ، غصه اي آمد ، حوادثي پيشامد کرد ، بگو :« انا لله و انا اليه راجعون » از خدا آمده ايم و رو به خدا مي رويم . اين را مربي شما مي گويد ؛ آن مربي که هميشه همراه شماست . خود او مي گويد :« اولئک عليهم صلوات من ربهم و رحمه » اين جماعتي که که منطقشان اين است ، صلوات و رحمت خدا بر آنها باد.*
2-سيمرغ
@};-
ساعت ویکتوریا
2-سيمرغ
رتبه 0
0 برگزیده
203 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-سيمرغ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top