شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ * هر وقت قلب شما خودش را تحويل اهل بيت داد در بهشت باز شده است. درِ قلب شما که به روي اهل بيت باز شد ، در بهشت باز شده است. قلب که باز شد درهاي ديگر بهشت که سامعه ، باصره ، ذائقه ، شامه ، لامسه و عقل است باز مي شود...*
چراغ جادو
2-سيمرغ
رتبه 0
0 برگزیده
203 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-سيمرغ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top